Publikationer

Spara favorit 4 jul juli 2019

Frågor och beställningar

Om du vill veta mera eller beställa någon av våra publikationer, kontakta:

Sandra Wåger

ETOUR:s rapportserie

Ny rapport om evenemangseffekter

Nu kan du ta del av den fullständiga rapporten "Socio-Economic Impacts of Major Sports Events: An Analysis of the 2019 Alpine and Biathlon World Championships in Sweden".

Terrängkörningens påverkan

Terrängkörningens påverkan på friluftsliv

Denna rapport genomfördes som en del i Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att göra en sammantagen analys för terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv. Syftet med rapporten är att kartlägga vad som tidigare studerats gällande terrängkörningens påverkan på friluftsliv. 

Tiveden nationalpark, entré

Besökarundersökning i Tiveden nationalpark

Denna rapport är framtagen av ETOUR i samarbete med Länsstyrelsen Örebro och inom ramen för projektet "Besöksvänliga Tiveden".

Verkön

Friluftsliv och naturupplevelser i Östersunds kommun

Denna rapport är framtagen inom ramen för Östersund kommuns ”Program för friluftsliv”, vars syfte är att skapa ett mer tillgängligt friluftsliv för alla kommuninvånare. Rapporten presenterar resultaten från en friluftsvaneundersökning, som genomfördes under hösten 2016, bland invånarna i kommunen.

Fjällräven Classic Sweden

Upplevelser och effekter av evenemang i fjällen

Denna rapport presenterar resultat från en studie av Fjällräven Classic Sweden med syftet att generera kunskap om deltagarbaserade friluftsevenemang i fjällmiljö.

Vandrare på led i Jämtlandsfjällen

Finansiering av leder

Rapporten "Finansiering av leder - En översikt med särskilt fokus på fjällen" belyser problematiken kring finansiering av leder för rekreation.

Bild från ishotellet i Jukkasjärvi

Är turistnäringen mer innovativ än vi tror?

Det finns stora skillnader mellan serviceproducerande företag och tillverkande industri, men ändå fortsätter vi många gånger att analysera servicesektorn – och däribland turistnäringen – utifrån den tillverkande industrin premisser. Risken är att resultatet leder till felaktiga slutsatser.

Relationell destinationsutveckling

Generellt, finns det tre sorters destinationer. Det finns de som kämpar för att överleva för att slutligen stagnera eller möta nedgång, de som framgångsrikt attraherar allt fler gäster och får ökad lönsamhet – och så finns det en tredje kategori som får en helt annan dimension av tillväxt.

Vandrare på led i Jämtlandsfjällen

The Multi-functional Trail

Den här rapporten är en del i forskningsprojektet "Vägar till mångfunktionella landskap - En pilotmodell i Jämtlandsfjällen". Här hittar du en internationell översikt över forskning om leder, en fallstudie med enkät i södra Jämtlandsfjällen och en studie som inkluderade intressenter i området.

Vindkraft och miljömålet Storslagen fjällmiljö

I denna rapport redovisas resultat inom projektet ”Bortom konflikter i fjällen”, med fokus på vindkraftsutveckling.

Naturturism och friluftsliv i fjällen – landskapsrelationer i förändring?

I denna rapport redovisas ytterligare forskningsresultat från projektet "Den nya fjällupplevelsen" inom ramen för Naturvårdsverkets forskningssatsning Storslagen fjällmiljö.

Dagens miljömål och framtidens fjällupplevelser

I denna rapport redovisas forskningsresultat från projektet "Den nya fjällupplevelsen" inom ramen för Naturvårdsverkets forskningssatsning Storslagen fjällmiljö.

Buller och tystnad i Jämtlandsfjällen

Hur upplevs buller och naturlig tystnad i Jämtlandsfjällen? Finns det intressemotsättningar enligt turskidåkare och snöskoteråkare? De frågorna besvaras i rapporten "Buller och tystnad i Jämtlandsfjällen".

Laddinfrastruktur och elbilar

Denna rapport, som är skriven av Sara Lindahl, handlar om elbilar och laddinfrastruktur kopplat till hållbar turism.

Festivalbesökare och deras upplevelser

Denna rapport, som är skriven av Anders Nordvall och Martin Wallstam, är en övergripande guide i att utvärdera festivalbesökare och deras upplevelser. Syftet är att bistå svenska festivalarrangörer i arbetet med att förstå sina besökare.

Besök och besökare i Fulufjällets nationalpark

I samband med att Fulufjällets nationalpark bildades 2002 gjorde forskare på Mittuniversitetet besöksundersökningar i området åren före och efter nationalparksetableringen. Tolv år senare återvände de för att se hur turismen har utvecklats i området.

Destinationsutveckling för året-runt-turism

I rapporten ”Vintersportorten året runt del II - Produkt och marknadsföring” har Maria Lexhagen tillsammans med Fredrik Olausson studerat en av Tillväxtverkets nationellt utpekade exportmogna destinationer (Åre) utifrån nuläge, trender och benchmarking.

Besöksundersökning i södra Jämtlandsfjällen

Vad vill besökarna i södra Jämtlandsfjällen uppleva? I en ny ETOUR rapport presenteras resultat från en enkätundersökning bland besökare i södra Jämtlandsfjällen 2013. I rapporten undersöks  besökarna och deras besök, med fokus på deras motiv, aktiviteter, erfarenheter, attityder och upplevelser.

Utmaningar och möjligheter för spridning av elbilar

Vilka möjligheter finns det att främja spridningen av elbilar och laddinfrastruktur? I denna rapport har Kristina Zampoukos tillsammans med kollegor undersökt möjligheter och utmaningar för spridningen av elbilar och laddinfrastruktur. 

Lokal nytta av vindkraft

Hur skapar man störst nytta av vindkraften?

Kompetensförsörjning, arbetskraftsrörlighet och innovationsförmåga – fallstudier av tre hotellföretag

Hur klarar svensk besöksnäring det uttalade målet på fördubblad omsättning inom en tioårsperiod? I denna rapport utreder Kristina Zampoukos de möjligheter och svårigheter branschen står inför när det gäller kompetensförsörjning och tillväxt.

Besök och besökare i fjällen

Vad gör vi i fjällen? Vilka relationer har vi till landskapet? Och hur ser framtiden ut för olika fjällaktiviteter? Det presenteras i en nationell kartläggning över besökare och besök i fjällen.

Tourism and Sustainable Community Development in Northern Sweden

Det finns många små turistföretag i glesbygden som bidrar till utvecklingen i lokalsamhällen och regioner. Turism kan också bidra till den regionala utvecklingen, men det är svårt att mäta dess effekter. Och turismens bidrag till lokal och regional utveckling är liten, men hållbar. Det visar en undersökning gjord i Sveriges nordligaste län (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland).

The Supply of Nature-Based Tourism in Sweden

Landets företag inom naturturism omsätter 3,6 miljarder årligen. Det visar den första nationella kartläggningen av företag som helt eller delvis lever på turism med inriktning på naturupplevelser.

Turismens betydelse. Litteraturöversikt över forskning kring destinationsutveckling.

Intresset för turism och besöksnäringen har ökat under de senaste åren och målet för regeringens politik är att Sverige ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktig konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet.

Framgångar och hinder för naturturistiskt företagande

Naturturistföretagare beskrivs ofta som livsstilsentreprenörer, vilket innebär att de drivs av en önskan om hög livskvalitet och möjligheter till friluftsliv och/eller att bo på en viss plats snarare än att företaget ska göra stor vinst, menar forskarna på ETOUR.

Hållbara arbetsförhållanden inom turismbranschen

Trots att det under de senaste 25 åren pågått en stor diskussion kring hållbar turismutveckling har frågan om jämställdhet och social rättvisa i stort sett varit bortglömd, det menar forskare vid ETOUR i den nyligen publicerade boken "Tourism Enterprises and the Sustainability Agenda Across Europe."

Filmturisters resemotiv kartläggs

Forks och La Push var till synes två slumrande orter i nordvästra USA fram till Twilight-hysterin, på bara några månader fick de ta emot hundratusentals besökare. Förklaringen, de båda orterna råkade utspela sig i en vampyrsaga.

Besökares vanor avslöjas med GPS i Åre

Genom att följa besökare med GPS enheter har forskare vid ETOUR och avd. för psykologi kunnat öka kunskapen och förståelsen för hur besökare nyttjar och upplever en turismdestination. Resultatet av studien, som genomfördes under sommarsäsongen i Åre, visade bland annat att besökare kännetecknades av ”den bekväma naturturisten” som vill uppleva natur och vildmark men samtidigt uppskattar bekvämlighet och närhet till service och aktiviteter.

Transport- och energisystemets omställning

De nationella klimatmålen innebär stora utmaningar för turismbranschen. Enskilda turismföretagare och framförallt destinationsbolag måste bli bättre på att ta fram strategier för en hållbar energianvändning, annars riskerar de att förlora utvecklings- och konkurrenskraft.

Etour fakta turism 2011:1

Naturen lyfts ofta fram som en viktig resurs för svenskt turism och den har stor betydelse för bilden av Sverige internationellt. Ser man till svenskarnas fritidsresor har minst en tredjedel ett eller flera motiv relaterade till naturen. World Tourism Organization har uppskattat att 10 – 20 % av allt internationellt resande är naturrelaterat.

Outdoor Recreation and Environmentalism: Social and Spatial Perspectives

Friluftsliv kan bedrivas nära eller långt borta. I skuggan av klimathotet borde det finnas skäl att undvika längre resor, särskilt om man känner ansvar för miljön. Hur kommer det då sig att miljöengagerade inte tvekar att resa för att ägna sig åt friluftsliv? Och hur förklarar man ett till synes motsägelsefullt fenomen som ekoturism?

Turismarbetares arbetsmarknad i fokus

Ett flertal internationella studier visar att arbetskraftsrörligheten inom turismbranschen är hög och att de anställda i mycket stor utsträckning utgörs av kvinnor, invandrare och ungdomar. I en ny artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Hospitality & Society efterfrågar Kristina Zampuokos och Dimitri Ioannides, båda forskare vid Etour, en ny agenda när det gäller forskningen om arbetet och arbetstagarna inom turismnäringen.

Friluftslivets utövande, efterfrågan och hinder i Sverige

Tidigare forskning har visat att friluftsliv i olika former är en populär sysselsättning hos många svenskar. Men utövandet skiljer sig mellan olika grupper i samhället utifrån exempelvis kön, ålder, bostadsort, familjesituation och inkomst.

Resande och fjällturism

I rapporten har Bosse Bodén utfört en genomlysning av transportsituationen för sex turistdestinationer för Dala och Jämtlandsfjällen ur en turistisk synvinkel.

Challenges in Delivering Services

Christine Lundbergs avhandling behandlar de utmaningar personalen står inför när det gäller servicemötet och den dagliga interaktionen med gästerna. Dessa utmaningar och hur de hanteras står i centrum för denna avhandling.

Finansiering av skoterleder - Kartläggning av befintliga finansieringssystem i Sverige

Anna Grundén, forskningsassistent på ETOUR har i denna rapport skapat en översikt över de finansieringssystem som används för att skapa och underhålla skoterleder.

Ekonomiska värden i friluftslivet

Hur kan man värdera friluftslivet i pengar? I senaste rapporten från Friluftsliv i förändring undersöks svenskarnas ekonomiska utgifter och värdering av deltagande i friluftsaktiviteter.

Zoning in a future coastal biosphere reserve

Zoning in a future coastal biospherereserve - Planning for tourism and outdoor recreation in the Blekingearchipelago, Sweden